Bugun...
30-09-2013 11:06:00 büyüt küçült
Bankalardan Kredi Masraf İade Dilekçesi

Bankalardan Kredi Masraf İade Dilekçesi

BANKA KREDİLERİNDE DOSYA MASRAFI İADESİ,Tüketici'nin Tüketici Hakem Heyetlerine mi yoksa Tüketici Mahkemelerine mi (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri) gideceği konusunda ise kriterimiz her yılbaşında belirlenen(bu miktarlar her yıl değişmektedir)2013 yılı içinse geçerli olan miktar 1191.52 TL'dir Buna göre 1191.52 TL'nin altında kalan dosya masrafları için Tüketici Hakem Heyetleri'ne, 1191.52 TL'nin üstü

BANKA KREDİLERİNDE DOSYA MASRAFI İADESİ


Bankalar yapılan her işlemden ücret almaktadırlar.

Bu ücretler çok farklı ad altında alan bankaların aldıkları bir ücret de dosya masrafı adı altında alınan ve bırakın farklı bankaların aynı bankanın farklı şubelerinde dahi farklı meblağlarla tüketicilerden alınan bir masrafdır. Bu talepler her ne kadar tüketicilerin bankalarla yapmış oldukları kredi sözleşmelerinde yer alsa da 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN' na ve Yargıtay İçtihatlarına aykırıdır. Bankalar zaten tüketicinin çekmiş olduğu kredinin üstüne belli oranlarda faiz koyarak çekilen bu krediden kazanç sağlamaktadır. Fakat bu faizle birlikte tüketicilerden ayrıca farklı tutarlarda Dosya Masrafı adı altında bedel talep etmektedir. Bankaların almış olduğu bu bedeller il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri) aracılığı ile geri alınabilmektedir.

Tüketici'nin Tüketici Hakem Heyetlerine mi yoksa Tüketici Mahkemelerine mi (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri) gideceği konusunda ise kriterimiz her yılbaşında belirlenen(bu miktarlar her yıl değişmektedir)2013 yılı içinse geçerli olan miktar 1191.52 TL'dir Buna göre 1191.52 TL'nin altında kalan dosya masrafları için Tüketici Hakem Heyetleri'ne, 1191.52 TL'nin üstünde olan dosya masrafları içinse Tüketici Mahkemeleri (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri)'ne başvurmaları gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetleri'nin 1191.52 TL'nin altında kalan meblağlar için ilam niteliğinde karar verirken, bu bedelin üstündeki meblağlar için vermis oldukları kararlar sadece tavsiye niteliğinde olup güçlü bir delil niteliği taşımaktadır.


Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi istenirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


Banka kredisi dosya masrafı iadesi; Bankaların tüketicilerden almış olduğu dosya masrafı,komisyon, refinansman yada başka isimlerle (farklı isim koyma konusunda bankalar oldukça yaratıcılardır benden söylemesi ) aldığı haksız bedelleri son on yıl için geçerlidir.Çünkü Borçlar Kanunu gereği genel alacak zaman aşımı 10 yıldır. yani tüketici yukarda açıklamış olduğum gibi 1191.52 TL'nin altında ise Tüketici Hakem Heyetleri'ne 1191.52 TL'nin üstünde ise Tüketici Mahkemeleri (Tüketici Mahkemeleri'nin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri)'ne başvuru yaparken dikkat etmeleri gereken ilk husus son 10 yıl içinde kredi kullanmış olmalarıdır.

Diğer bir önemli nokta ise; özellikle 1191.52 TL'nin altında olan dosya masrafları için Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuran tüketicilerin hakem heyetlerinden alınan kararları Bankalara elden götürerek Karar Asıllarını Bankaya Teslim Etmeleridir. Alınan bu kararları bankaya götürmenize gerek yoktur. Çünkü hakem heyetleri siz tüketicilere gönderilen kararın diğer bir örneğini de Bankalara gönderir. Tüketici Hakem Heyetleri'nin vermiş olduğu kararlar ilam niteliğinde olduğundan bu kararların İCRA TAKİBİNE konularak ilamlı icra yoluyla bankalardan tahsil edilmesi gerekmektedir. Ne yazık ki Tüketiciler bu uygulamayı bilmediklerinden yada yapamadıklarından ellerindeki Tüketici Hakem Heyetleri'nin kararları da bir işe yaramamaktadır. Çünkü bun durumu bilen bankalar da İcraya konulmadan dosya masrafı iadelerini yapmamakta, yada bu kararlara karşı itiraz davası açmaktadır.


Yukarıda da belirtmiş olduğum gibi Tüketici Hakem Heyetleri'nin Sınırın üstündeki kararlar delil niteliğindedir ve ilam niteliği yoktur. Bu açıdan İcra Takibi yada dava aşamasında bir hukukçuya başvurulması faydalı olacaktır.


………………………….. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU: Kredi masrafları iadesi.

Bankanızın ………………..……… numaralı kredi müşterisiyim. Geriye dönük 10 yıla kadar bankanızdan çekmiş olduğum tüketici kredilerinden, kredi kullanım sırasında tarafımdan dosya masrafı/istihbarat ücreti/kredi kullandırım ücreti vb. adlar altından ücretler alınmıştır. Banka tarafından ‘masraf, komisyon veya ne ad altında olursa olsun’ tüketiciden, müzakere edilmeden alınan ücretlerin hukuka uygun olmadığına Isparta Tüketici Mahkemesinin 10.06.2010 tarihli ve K:2010/118 sayısıyla karar verilmiş ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2011 tarihli ve 2011/1870 Kararıyla da bu karar onanmıştır.

Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masraf tutarlarının on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin tarafıma gönderilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen bu ücretlerin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,
Aksi takdirde alacağımın, faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm. ../../2013
Saygılarımla,


TALEPTE BULUNAN
Adı ve Soyadı
İmza


T.C.
............ KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına)

Şikayet Eden :........................................
Adres :
E- Posta-Telefon :

Şikâyet edilen :......................................
Adresi :

Şikayetin parasal değeri:.......Tl

Şikayetin konusu : Tüketici Kredisi dosya masrafı


AÇIKLAMALAR :


1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ……………. tarihinde…………. adı altında …………TL tüketici kredisi aldım. Kredi kullanım sırasında benden dosya masrafı vb. adlar altında ..............TL ücret alınmıştır..

2-) Banka tarafından tek taraflı olarak ve banka menfaatlerini koruyan, önceden hazırlanmış olan, tüketici olarak içeriğine etki edemediğim, açıkça aleyhime olan ve beni külfete sokan, standart, matbu bir sözleşmeyi amir konumda olan bankanın önüme koymuş olması nedeniyle imzaladım. Bu durum Tüketici Korunması Hakkında ki Kanunun 6 ıncı maddesine aykırı olduğu gibi imzalanmış olan sözleşmenin bir örneği tarafıma verilmeyerek ilgili kanunun 10 uncu maddesi de Banka tarafından ihlal edilmiştir.

3-) Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. (4077 sayılı Haksız Şartı açıklayan 6. madde)

4-) Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2011 tarih ve K:1870 sayılı kararıyla bankalar tarafından ‘masraf, komisyon veya ne ad altında olursa olsun’ tüketiciden, müzakere edilmeden alınan ücretlerin hukuka uygun olmadığı ve haksız şart olduğu hükme bağlanmıştır.

5-) Dolayısıyla tüketici kredisi kullanırken dosya masrafı vb. adlar altında hukuksuz olarak alındığı Yargıtay Kararlarınca kesinleşen ücretlerin tarafıma da iade edilmesi gerekmektedir.

SONUŞ VE İSTEM: Yukarıda anlattığım nedenlerle haksız olarak tarafımdan alınmış ……... TL’nin yasal faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../2013


ŞİKAYET EDEN
Adı ve Soyadı
İmza
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDEN LEĞİNİZE KARAR CIKTIĞINDA BU KARARLAR HEM BANKAYA HEMDE TÜKETİCİYE TEBLİĞ ZARFI İLE GÖNDERİLEREK TEBLİĞ EDİLİR BU TEBLİĞ YAPILTIĞI TARİHTEN İTİBAREN TARAFLARIN 15 GÜN İCERSİNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ HAKLARI VARDIR,BANKANIN İTİRAZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜRSEK SİZLERE TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN BİR TENZİP ZAPTI GELİR,BUNUN ÜZERİNE SİZDE AŞAĞIDA ÖRNEĞİNİ SUNDUĞUM DİLEKÇEYİ KENDİ OLAYINNIZA GÖRE UYARLAYARAK TÜKETİCİ MAHKEMESİNE SUNARSINIZ.

........................TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NA


DOSYA NO: 20…/…....E.


İTİRAZI CAVEP VEREN
DAVALI
:...............................................................İTİRAZ EDEN
DAVACI
: …............................Bankası AŞ

VEKİLİ: Av......................................

DAVA DEĞERİ :............TL


İTİRAZ KONUSU: …….....Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin../../20...tarih ve …….. sayılı kararına karşı, Davacı Bankaca yapılan haksız ve Hukuksuz itirazın reddi ile savunma ve delillerimizin sunumudur.


AÇIKLAMALAR :


………............Bankası........... Şubesinden ../../......tarihinde kullandığım kredide faizlerin düşmesi üzerine krediyi yeniden yapılandırdım bu işlem için davacı bankaca ………....TL komisyon ücreti altında ücret alınmıştır.


Bu konuda Tüketicileri Koruma Derneği yetkililerine başvurarak yardım talep ettim. Dernek yetkililerinin yönlendirmesiyle bankadan kredi sözleşmesinin bir suretini istedim ancak banka bu haklı talebimi kabul etmeyip sözleşmenin bir suretini bana vermedi. Derneğin yönlendirmesiyle bende elimde sözleşme olmaksızın Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdum.


Hakem heyetince yapılan inceleme sonucu bankanın bana imzalattığı sözleşmenin, 4077 sayılı Kanunun 6.maddesine göre düzenlenmediği kanaatine varılarak komisyon ücreti adıyla tarafımdan haksız biçimde alınan 1.100 TL nin iadesine karar verilmiştir


Banka vekilince, Hakem Heyeti Kararına karşı, Tüketici Mahkemesi Başkanlığınıza yapılan itiraz haksız ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira bankalarca dosya masrafı adı altında alınan benzer tahsilatların taşındığı, Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.


Yine benzer bir davada Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 27.6.2011 tarih ve 2011/3576 Esas, 2011/1011 Karar sayılı kararında “…davalı banka, sadece kredinin verilmesi için gereken zorunlu masrafları tüketiciden isteyebilir…” , “…..zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması….” Gerektiği görüşüyle bakmaların objektif kriterlere dayanmadan yaptıkları tahsilatları haksız şart olarak kabul etmiştir.


Yukarıda detaylıca açıkladığım üzere, ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddi gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM : ………....Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../2013
İTİRAZA CEVAP VEREN
DAVALI
Adı-Soyadı
İmza

EYER HAKEM HEYETİ KARARI TARAFLARA TEWBLİĞ EDİLİPTE 15 GÜNLÜK SÜRE İCERSİNDE BU HAKEM HEYETİ KARARINA KARŞI TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DAVA ACILMAYIPTA 15 GÜN GECİRİLDİKTEN SONRA DAVA ACILMIŞSA HEM ACILAN DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE,HEMDE ACILKAN DAVANIN HAKSIZLIĞI YÖNÜNDEN REDDİNİ İSTEYEN BİR DİLEKCE İLE DAVAYA CEWVAP DİLEKCESİ ŞEKLİNDE AŞAĞIDAKİ ÖRNEĞİ SUNULAN DİLEKÇE İLE İTİRAZ EDE BİLİRSİNİZ.


..........................TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DOSYA NO :

CEVAP VEREN

DAVALI :VEKİLİ : AV..........................

DAVACI : ............... BANKASI A.Ş.

VEKİLİ : AV..............................

KONU : Davaya itirazlarımız ve davanın reddi talebimiz.


AÇIKLAMALAR :İLK İTİRAZIMIZ:


Davacının dava dilekçesinden de anlaşılacağı üzere davacı bankaya hakem heyeti kararı ../../........ tarihinde tebliğ edilmiş olup dava ise itiraz süresi olan 15 günün geçmesinin ardından ikame edilmiştir. Bu nedenle davanın öncelikle süre yönünden reddi gerekir kanaatindeyiz.ESASA İLİŞKİN SAVUNMALARIMIZ. :


1. Müvekkilin davacı .......................Bankası A.Ş. ile 10/11/2008 tarihinde kullandığı kredide bu işlem için davacı bankaca müvekkilden 10/11/2008 tarihli dekont ile 1.000,00 TL “kredi açılış ve istihbarat” adı altında haksız ücret alınmıştır. ( delili ekte sunulu 10/11/2008 tarihli dekont )


2. Müvekkil Bu konudaki çalışmalarını kamuoyundan öğrendiği Tüketicileri Koruma Derneği yetkililerine başvurarak yardım talep etmiş. Derneğin yönlendirmesiyle .................................. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmuş olup Hakem heyetince yapılan inceleme sonucu bankanın müvekkile imzalattığı sözleşmenin, 4077 sayılı Kanunun 6.maddesine göre düzenlenmediği kanaatine varılarak “kredi açılış ve istihbarat” ücreti adıyla müvekkilden haksız biçimde alınan 1.000 TL nın müvekkile iadesine karar verilmiştir. Karar mucibince davacı bankanın Mustafakemalpaşa şubesi nezdinde müvekkil başvuruda bulunmuş ve ilgili banka şubesince müvekkile hakem heyeti kararı doğrultusunda iade ödeme yapılmıştır. Bu iade ödeme kapsamında müvekkile adi kanuni faiz hesaplanarak ödeme yapılmıştır.FAİZ TABLOSUTutar:..............................

10/11/2008-14/02/2013 (1557 gün yıllık yasal faiz %9) .............................. TLBu nedenle davacı bankanın davası haksız ve mesnetten uzak olduğu gibi avans faizi talep etme hakkı da yoktur.

Davacı banka kendisi faiz öderken yasal faiz hesaplayacak ancak iade talep ederken avans faizi ile hesap yapacak ve mahkemeden böyle talepte bulunacak, buna halk arasında “nalıncı keseri gibi hep kendine yontmak” denir. Bu nedenle haksız davanın reddini talep ettiğimiz gibi davacı yanın avans faizi isteminin de reddini talep etmekteyiz.( Delili : .................................... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ................. esas sayılı dosyası ve ekleri, 03/12/2012 tarihli dilekçe, 09/10/2012 tarihli dilekçe, 10/11/2008 tarihli dekont.)HUKUKİ NEDENLER

Banka vekilince yapılan itiraz haklı ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira bankalarca dosya masrafı adı altında alınan benzer tahsilatların taşındığı,........................Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin ................ tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen .....................Mahkemesince ( 2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

Yine benzer bir davada Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 27.6.2011 tarih ve 2011/3576 Esas, 2011/1011 Karar sayılı kararında “…davalı banka, sadece kredinin verilmesi için gereken zorunlu masrafları tüketiciden isteyebilir…” , “…zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması….” Gerektiği görüşüyle bankaların objektif kriterlere dayanmadan yaptıkları tahsilatları haksız şart olarak kabul etmiştir.

Yukarıda detaylıca açıkladığımız üzere, ................................... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddi gerekmektedir.HUKUKİ NEDENLER : 4077 sayılı yasa ve HUMK ile sair mevzuat.

DELİLLER : Müvekkilin davacı ....................... Bankası A.Ş. ile arasında kurulan sözleşme, ................................... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ..........................esas sayılı dosyası ve ekleri, 03/12/2012 tarihli dilekçe, 09/10/2012 tarihli dilekçe, 10/11/2008 tarihli dekont,SONUÇ : Yukarıda izah edilen nedenler ile Öncelikle ACILAN DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE ve resen nazara alınacak nedenler ile ........................................ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararına yapılan itirazın reddine karar verilmesini, yargılama giderlerinin DAVASINDA HAKSIZ OLDUĞU AÇIK VE KÖTÜ NİYETLİ OLAN davacı BANKA üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ../../2013


DAVALI
Adı ve Soyadı
İmza
 


Bu haber 589 defa okunmuştur.
HABER YORUMLARI
haber arşivi
ANKETİMİZE KATILIN

HANGİ TAKIMI TUTUYORSUNUZ

FENERBAHÇE
GALATASARAY
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR
DİĞER

Tüm Anketler
NAMAZ VAKİTLERİ